Mechanically tunable exchange coupling of Co/CoO bilayers on flexible muscovite substrate

Published: 14/01/2020
Mechanically tunable exchange coupling of Co/CoO bilayers on flexible muscovite substrate
Source: FEEDS.RSC.ORG

Nanoscale , 2020, Accepted Manuscript DOI : 10.1039/C9NR08810E, Paper Duy Thai Ha, Min Yen, Hong Lai Yu, Chang-Yang Kuo, Chien-Te Chen, Arata Tanaka, Li-Zai Tsai, Yi-Feng Zhao, Chun-Gang Duan, Shang-Fan Lee, Chun-Fu Chang, Jenh-Yih Juang, Ying-Hao Chu The employment of flexible muscovite substrate has given us the feasibility of applying strain to heterostructures dynamically by mechanical bending

Read more
Related news
Comment
FACEBOOK