Effects of enhanced UV-B radiation on the interaction between rice and Magnaporthe oryzae in Yuanyang terrace

Published: 13/10/2019
Effects of enhanced UV-B radiation on the interaction between rice and Magnaporthe oryzae in Yuanyang terrace
Source: FEEDS.RSC.ORG

Photochem. Photobiol. Sci. , 2019, Accepted Manuscript DOI : 10.1039/C8PP00556G, Paper Xiang Li, Lanling Huang, yongmei he, Chunmei Xie, Fangdong Zhan, Yanqun Zu, Jianjun Sheng, Yuan Li Enhanced ultraviolet–B (UV-B) radiation affected the growth of rice and Magnaporthe oryzae , and changed the interaction between them.Enhanced UV-B radiation (5.0 kJ·m -2 ) of rice leaves in Yuanyang terrace was co

Read more
Related news
Comment
FACEBOOK